Вектор уваги сучасних освітян, зокрема вчителів української мови, спрямований на формування в учнів предметних компетентностей на тлі засвоєння соціокультурного досвіду, утіленого в мовній формі. Важливість цього аспекту відображено в навчальній програмі з української мови для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту), де поряд з очікуваними результатами навчальної діяльності, орієнтовним розподілом годин на вивчення окремих тем розділів і змістом навчального матеріалу мовної та мовленнєвої змістових ліній представлено соціокультурну змістову з наскрізними лініями.

Ключовим аспектом соціокультурної методики навчання української мови небезпідставно вважають лінгвокультурологічний, адже він показово демонструє взаємозв’язок мови й культури. Тож опанування учнями української мови як національно-культурного феномену має стати серйозним підґрунтям для становлення їхньої культурної ідентичності, громадянської позиції, формування українознавчого світогляду, патріотичних почуттів.

Названа змістова лінія динамізує складний, тривалий і багатогранний процес інкультурації, тобто опанування соціокультурного й етнокультурного досвіду, свідомого входження в національну культуру. Безумовно, цей процес передбачає прилучення до духовних надбань у різних ситуаціях, іноді навіть невербальних: живе спілкування рідною мовою, читання літератури, перегляд фільмів, вистав, зразків образотворчого мистецтва, слухання музичних творів, ознайомлення з традиціями, звичаями, віруваннями, відвідування музеїв, виставок тощо. Знання базових елементів культури (національних звичаїв, традицій, реалій), інтерпретація різних її виявів через мову, уміння бачити в мовних формах специфіку культури народу, здатність порозумітися мовою, яка репрезентує цю культуру, є очевидним показником лінгвокультурної компетентності особистості. Освітній процес, звісно ж, динамізує і спрямовує засвоєння культурних норм та цінностей учнів.

Методичний інструментарій лінгвокультурологічного розвитку старшокласників на уроках української мови доволі широкий. Скажімо, пізнавальне й розвивальне значення має традиційне застосування як дидактичного матеріалу національно й культурно маркованих мовних засобів – фразеологізмів, прислів’їв, приказок, афоризмів, прецедентних власних назв, символічних номінацій, етнографічної, діалектної лексики, що виражає регіональну й національну самобутність української культури або ж експлікує загальнолюдські цінності. Регулярна лексикографічна робота над словами й фразеологізмами, пов’язаними з ціннісно-культурним мовним простором, розширює кругозір здобувачів і виробляє навички пошуку, оброблення, зіставлення інформації, інтерпретації мовних і мовленнєвих фактів.

Найбільш ефективною для лінгвокультурологічного розвитку учнів є робота з текстами як одиницями фіксації та обміну інформацією, впливу на адресатів, трансляторами культури. Тексти дають можливість не лише засвоїти нові знання з предметної теми, а й збагатити словниковий запас, удосконалити граматичну й риторичну вправність; розширити кругозір, розвинути мовлення й асоціативне мислення, творчі здібності; сформувати моральні й естетичні цінності; пробудити інтерес учнів до культури, історії, звичаїв, традицій народу. Тож у доборі навчального матеріалу важливо дотримуватися принципу культурної репрезентативності, тобто дбати про наповненість текстів актуальною для старшокласників інформацією, їх жанрово-тематичну різноманітність, зручність у роботі з ключовими словами або концептами, що відповідає переліку програмних тем, поданих у соціокультурній змістовій лінії.

Під час роботи з текстами, їх створенням і перетворенням, учитель має можливість реалізувати у рамках соціокультурної змістової лінії у груповій та індивідуальній роботі найрізноманітніші лінгвокультурологічні теми, як-от: «Українська мова й відображена в ній національна культура», «Як відновити джерела формування високої мовної культури», «Словники – музеї слів», «Краса довкілля в слові», «Естетична функція слова», «Магія українського слова», «Відновлення історичної пам’яті та формування почуття національної гідності», «Повага до національно-культурних цінностей інших народів» тощо (10 клас); «Мовна мода і мовний смак», «Культурний простір (моєї родини, мого міста, України)», «Національний дух культурного простору України», «Естетичний смак українців у слові, побуті, одязі», «Підтримування самобутності культури українського народу», «Бережне ставлення до культурного спадку», «Доброму добра пам’ять», «Професійна мораль», «Моральні чесноти українців», «Скарби, що визначають сенс життя», «Нове в культурі мого народу», «Наслідування чи ігнорування традицій» тощо (11 клас).

Доречне залучення інтерактивних методів, зокрема ігрових елементів, моделювання ситуацій, дискусій, аналізу історій та ситуацій, освоєння культурологічної реалії через рефлексію, віртуальних подорожей, спрямованого читання, припущення на основі ключових слів, доповнення чи продовження тексту, інформаційного пошуку, презентації-візуалізації, мозкового штурму, мікрофона, кола ідей, акваріуму тощо. Інтегрування дидактичних методів під час роботи над текстами чи політекстами на лінгвокультурологічну тематику відповідно до навчально-виховних цілей дає змогу системно формувати мовну особистість.

Отже, навчання старшокласників української мови як чинника соціокультурного розвою забезпечує їхній лінгвокультурологічний розвиток, духовно-інтелектуальне становлення. Ефективному формуванню компетентної мовної особистості сприяє збалансована, креативно організована система методів і прийомів для реалізації соціокультурної змістової лінії українськомовної освіти.

 

Надія Пасік,

учитель української мови

Сучасні учасники освітнього процесу давно знають абревіатуру ШІ (AI), адже штучний інтелект (artificialintelligence) став невід’ємною частиною вивчення багатьох предметів, у тому числі й англійської мови. І хоча вчителі вже встигли помітити проблеми, які може створити ШІ в опануванні дисциплін, давайте звернемо увагу на перспективні можливості сучасного відкриття.

Звісно, штучний інтелект не здатний замінити викладача, але може розкрити додаткові можливості для здобувачів освіти. Так, беззаперечними плюсами опанування мови на заняттях та позаурочно є персоналізоване навчання, відсутність страху зазнати невдач, миттєвий зворотній зв'язок, адаптація матеріалу відповідно до потреб учня, глибше залучення у процес вивчення предмету.   

Cеред додатків для опанування англійської мови на основі штучного інтелекту, які допомагають розвивати різні види мовленнєвої діяльності, великою популярністю користуються Lingvist, Duolingo, Quizlet, Grammarly, MagicMedia, усіма улюблений ChatGPT та безліч інших. Розглянемо особливості деяких з них.

Lingvistпрацює на основі штучного інтелекту та машинного навчання, саме тому уроки ускладнюються в міру того, як користувачі прогресують на основі помилок, які вони зробили раніше. Безкоштовна версія інструменту навчить до 3000 найпоширеніших слів та основній граматиці. Для створення відповідних модулів додаток збирає дані зі статей, субтитрів до фільмів, книг тощо. Lingvist також використовує метод інтервального повторення, тобто частіше використовує матеріал, у якому учень помилявся і дає змогу швидко проходити вже освоєний. Також додаток дає підказки зі статтями граматичного матеріалу, коли відповіді неправильні.

Duolingo — ще одна безкоштовна програма для вивчення мов, яка використовує ШІ, машинне навчання та гейміфікацію, щоб зробити вивчення англійської веселим та захопливим. Додаток використовує функцію машинного навчання відому як «пташиний мозок» (“birdbrain”), яка може обчислити ймовірність засвоєння учнями того чи іншого матеріалу, тому правильні та неправильні відповіді дозволяють регулювати складність конкретного уроку. Іншими словами, якщо система вважає, що ви дасте правильну відповідь, вона запропонує інший варіант з вірогідністю вашої неправильної відповіді у 70%. Однак, якщо ви погано впораєтесь, додаток полегшить завдання.

Quizlet — далеко не новий, але досі один з найпопулярніших безкоштовних сайтів. Учні починають зі створення власних навчальних комплектів з термінами та визначеннями. Далі вони можуть додавати зображення, копіювати та вставляти інформацію з іншого джерела або використовувати готові матеріали. Користувачі можуть повторювати матеріал, перемішувати або слухати аудіо, відслідковувати правильні/неправильні відповіді та перевіряти ще раз ті, які пропустили. Також є опція, що дозволяє створити тест на основі вивчених карток.

GPTChat підходить для більш досвідчених шанувальників англійської і дає можливість робити запит на будь-яку тему та вести своєрідний діалог на задану тематику. Ця система ШІ може взаємодіяти зі студентами у вигляді віртуального асистента, який допомагає їм практикувати англійську мову через вдосконалення навичок усної та писемної взаємодії.

Сайт Grammarly використовує ШІ для автоматичної перевірки граматики, правопису та стилю в англійському тексті, що може стати корисним помічником у написанні есе, творів, досліджень з певної теми тощо.

MagicMedia допомагає створювати фотографії та відео на основі опису. Для цього достатньо увести текст та побачити, як бажаний образ чи явище оживає. Застосунок стимулює учнів точно описувати те, що вони хочуть отримати в результаті та розвиває навички писемного мовлення. 

Отже, інструменти штучного інтелекту в епоху людей і машин є потужним засобом заохочення учнів на шляху до вивчення англійської мови, а також незамінним помічником викладачів, що полегшує як підготовку до заняття, так і перевірку завдань. Однак не забуваймо, що лише людина має душу, емпатію та творчість, а отже може вести справжній щирий діалог, яка б то мова не була.

Учитель англійської мови Землякова А.-М.А. 

Неділя, 04 лютого 2024 22:07

Неймовірна зірка

Ви можете сказати, що ви щасливі? Я можу! Ви відчуваєте насолоду від життя? Я відчуваю! Ви залюблені в свою роботу? Я – так!!!! Хтось скаже: як можна бути оптимістом, коли кожного року одне й  те саме! Учні, пари, перерви, колеги… Так от, друзі, кожного року відбувається щось нове: нові знайомства, нові обличчя, нові посмішки, нові учні з неймовірним креативом, нові зустрічі…

Нова зустріч -  це завжди відповідально, трепетно, чарівливо. Зі мною саме так і трапилося. Ще до початку навчального року я чула прізвище однієї дівчинки, яка була переможницею багатьох олімпіад і конкурсів. Так хотілося, щоб вона вчилася саме в нас, у ліцеї. Диво сталося. Володимира, так звуть ту саму дівчинку, навчається зараз у ліцеї. Спілкування з нею вам ніколи не набридне, адже розмова з розумною людиною вас буде тільки надихати, давати заряд енергії на довгий час. Міра – це фізик з душею лірика, математик – із неймовірною посмішкою, дівчинка, яка з гордо піднятою головою, долає життєві труднощі й ніколи не жаліється на якісь негаразди. Дякуючи своїй наполегливості, допитливості, Міра виборює перші місця на олімпіадах із математики, фізики, української мови та літератури, веде першість і в міжнародних мовно-літературних конкурсах. Я пишаюся тим, що серед зірок ліцею з'явилася й сяє неймовірна зірка з прекрасним іменем Володимира.

Учитель української літератури ТЕТЯНА ДАНЬШИНА

П'ятниця, 02 лютого 2024 07:24

ВПЕРЕД і ВГОРУ!

Успіх завжди мають ті, хто наполегливо й невтомно працюють, не бояться труднощів і помилок, ті хто впевнено й цілеспрямовано йдуть до своєї мети. Саме такий шлях розпочали й наші юні науковці, здобувши перемоги на першому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

Протягом двох років 17 ліцеїстів створювали дослідницькі проєкти, кожен з яких має неабияку цінність у різноманітних наукових галузях. Під час захисту робіт учні ліцею продемонстрували високий рівень знань, умінь і навичок й вибороли призові місця:

Ковтун Євген, учень ІІ курсу математичного Бкласу (відділення Фізики і астрономії

секція: Астрономія) - 1 місце. Науковий керівникШевчук Олександр Григорович.

Шугайов Станіслав, учень ІІ курсу математичного А класу (відділення Інженерії та матеріалознавства, секція: Автоматизація та робототехніка) - 1 місце. Науковий керівникКіндєєв Павло Вікторович.

Дубровний Михайло, учень ІІ курсу математичного А класу (відділення Математики, секція: Математика ) - 1 місце. Науковий керівникСиман Світлана Михайлівна.

Литовченко Богдана, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Хімії та біології, секція: Агрономія) - 1 місце. Науковий керівник к.б.н. Гавій Валентина Миколаївна.

Чуприна Катерина, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Хімії та біології, секція: Загальна біологія) - 1 місце. Науковий керівник Кедров Борис Юрійович.

Рубан Владислав, учень ІІ курсу природничого класу (відділення Хімії та біології, секція: Зоологія) - 1 місце. Науковий керівник Кедров Борис Юрійович.

Хорєва Марія, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Хімії та біології, секція: Органічна хімія та біохімія) - 1 місце. Науковий керівник к.х.н. Москаленко Олег Вадимович.

Шаулко Марина, учениця ІІ курсу історичного класу (відділення Філософії та суспільствознавства, секція: Релігієзнавство) - 1 місце. Науковий керівник к.п.н. Желіба Олександр Володимирович;

Литовченко Валерія, учениця ІІ курсу історичного класу (відділення Філософії та суспільствознавства, секція: Філософія) - 1 місце. Науковий керівник к.п.н. Желіба Олександр Володимирович.

Татаренко Богдан, учень ІІ курсу історичного класу (відділення Історії, секція: Всесвітня історія) - 1 місце. Науковий керівник к.і.н Мицик Лариса Миколаївна.

Гордієнко Тимур, учень ІІ курсу історичного класу (відділення Історії, секція: Етнологія) - 1 місце. Науковий керівник к.і.н. Мицик Лариса Миколаївна.

Мотяш Катерина, учениця ІІ курсу лінгвістичного класу (відділення Філологія, секція: Англійська мова та англомовна література) - 1 місце. Науковийкерівник к.ф.н. Талавіра Наталія Михайлівна.

Франчук Вікторія, учениця ІІ курсу лінгвістичного класу (відділення Філологія, секція: Українська мова) - 1 місце. Науковийкерівник Бурльова Марина Сергіївна.

Москаленко Олександра, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Хімії та біології, секція: Ботаніка) – ІІ місце. Науковий керівник к.б.н. Лобань Лариса Олексіївна.

Мачача Дмитро, учень ІІ курсу історичного класу (відділення Історії, секція: Історичне краєзнавство) – 1І місце. Науковий керівник к.п.н. Желіба Олександр Володимирович.

Плотнікова Поліна, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Екології та аграрних наук, секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування) – ІІІ місце. Науковий керівник к.б.н. Лобань Лариса Олексіївна.

Пархоменко Дар’я, учениця ІІ курсу природничого класу (відділення Екології та аграрних наук, секція: Екологія) - ІІІ місце. Науковий керівник к.б.н. Кузьменко Людмила Петрівна.

Наші дослідники здобули безцінний досвід, який у майбутньому стане в пригоді під час навчання у закладах вищої освіти.

Пишаємося юними науковцями! Дякуємо керівникам за плідну співпрацю й високі результати! Бажаємо й далі прямувати до перемог та йти шляхом, який веде лише ВПЕРЕД і ВГОРУ!!!

Четвер, 01 лютого 2024 19:23

Мрію! Дію! Досягаю!

Ліцей - це простір безмежних можливостей, мотивації, задоволення, підтримки й вибухових емоцій. У цьому вкотре змогли переконатися дев'ятикласники, які завітали до ліцейської родини на зустріч "Мрію! Дію! Досягаю!".

У теплій, дружній атмосфері усі присутні переглянули фільм, присвячений 30-річчю ліцею, де побачили шлях, яким щодня рухаються всі, хто переступив поріг нашого закладу, - ВПЕРЕД і ВГОРУ! Та разом із психологом Світланою Солдатенко змогли ПОМРІЯТИ й уявити, що раптом стали ліцеїстами, просто обравши профіль, на якому хотіли б навчатися. Зробивши вибір, дев'ятикласники почали ДІЯТИ й відкривати для себе родзинки кожного профілю, про які дізналися від Надії Шеплякової.

Формулу МРІЮ+ДІЮ = ДОСЯГАЮ розкрили наші математики та Марина Бурльова, поділившись з майбутніми вступниками секретами успіху, до яких мотивував та спрямував ліцей.

Зустріч завершилася щирими "вогниками" добра та впевненими словами: "На нас чекає шлях до перемоги!" Таким він був, є і буде для кожного, хто стане частиною ліцейської родини!

Марина БУРЛЬОВА, Світлана СОЛДАТЕНКО, Надія ШЕПЛЯКОВА, класні керівники 2 курсу математичного А, 1 курсу історичного та лінгвістичного класів

У рамках Тижня громадянсько-правового виховання психологом ліцею Світланою Солдатенко та класним керівником 1 курсу математичного класу Світланою Афанасовою було проведено годину спілкування з елементами тренінгу. Спочатку учні пригадали нормативно-правову базу, на яку вони можуть спиратися під час відстоювання своїх прав. Далі виконали психологічну вправу, яка дуже яскраво показала зміну емоційного стану людини, коли спочатку вона отримує багато прав, а потім ці права кимось порушуються або навіть відбираються. Також ліцеїсти проаналізували, куди й до кого вони можуть звернутися у випадку порушення їхніх прав. У другій половині заходу учні в інтерактивному форматі називали свої обов'язки.

Підсумком години спілкування стало формулювання такого меседжу "Знай свої права! Відстоюй їх асертивно! Не забувай про свої обов'язки! Виконуй їх відповідально!".

Світлана Солдатенко, психолог, Світлана Афанасова, класний керівник 1 курсу математичного класу

Вівторок, 30 січня 2024 09:03

Повертаємось до української...

Мова - душа народу! Зникне мова - зникне й народ! Ці істини сьогодні є напрочуд важливими! Солов'їна, милозвучна, неповторна УКРАЇНСЬКА - це зброя, фортеця, безсмертний скарб нашої нації. Ніхто й ніколи не зможе знищити УКРАЇНСЬКЕ слово, бо саме воно об'єднує й робить нас сильними, стійкими й незламними. Про це свідчить історія, говорить сьогодення й формується майбутнє.

"Повертаємось до української" - саме під такою назвою відбулася панельна дискусія, учасниками якої стали й наші ліцеїсти. Переглянувши документальний фільм, учні вкотре усвідомили, що саме мова ідентифікує нас як націю. Завдяки мові сьогодні існує УКРАЇНА! У процесі дискусії вустами молодого покоління говорило майбутнє - майбутнє держави ВІЛЬНИХ, НЕСКОРЕНИХ, НЕПЕРЕМОЖНИХ людей! Гордість переповнювала серце й душу за наших ліцеїстів, які відповідаючи на ключове питання зустрічі: "Наскільки важливо сьогодні говорити українською?" - зауважили, що до неї треба не повертатися, а плекати в серці, усвідомлювати цінність, популяризувати й берегти! Тож, говорімо УКРАЇНСЬКОЮ! Думаймо УКРАЇНСЬКОЮ! Живімо УКРАЇНСЬКОЮ!

Марина БУРЛЬОВА, учитель української мови

Рідний край, рідна земля, Батьківщина...   Які це прості, прекрасні й святі слова! Україна для кожного з нас – це Батьківщина, подібна до величезного дерева, на якому не порахувати листя. I усе, що ми робимо доброго, додає йому сили. Але будь-яке дерево має корені. Без коренів його повалив би навіть несильний вітер. Корені живлять дерево, зв’язують його із землею. Корені – це те, чим ми жили вчора, рік тому, чим живемо сьогодні й зможемо жити завтра. Це наша історія.  Ми – свідки історії, а історія – це ми…

Ми – УКРАЇНЦІ! Наша Батьківщина – УКРАЇНА! Наша земля – УКРАЇНСЬКА! Наш рід – УКРАЇНСЬКИЙ! Як важливо зрозуміти такі прості формули кожному, а особливо нашій молоді! Усвідомлення цих істин як цінностей і робить народ НАЦІЄЮ! До таких висновків дійшли й учні другого курсу математичного А класу під час години спілкування у формі круглого столу, присвяченій Дню Соборності України.

«Для мене бути українцем – означає бути частиною свого народу!»

«Для мене бути українцем – це пишатися тим, що я є частиною незламної нації!»

«Для мене бути українцем – це бути єдиним зі своїм народом!»

«Для мене бути українкою – це відчувати свій народ».

«Для мене бути українцем – це допомагати усім, хто цього потребує».

«Для мене бути українцем – поважати й пропагувати українське всюди».

«Для мене бути українцем – це навчатися заради майбутнього своєї держави!»

«Для мене бути українкою – означає жити й дихати разом з Україною».

Ці слова свідомо й щиро линули з вуст ліцеїстів, молодого покоління, яке готове творити майбутнє! У кожного з них у серці живе Україна! Вони – нащадки великої незламної нації, яка завжди буде вільною й нескореною!

Марина БУРЛЬОВА, класний керівник учнів 2 курсу

математичного А класу

   26 січня у стінах Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя відбувся тренінг з англійської мови під назвою "Навчання комунікативної компетенції як головний пріоритет роботи вчителя англійської мови". Захід був проведений вчителями англійської мови - Світланою Афанасовою та Надією Шепляковою.    

Комунікативна компетенція є однією з найважливіших у навчанні учнів іноземної мови. Процес формування комунікативної компетенції є складним завданням для вчителя англійської мови . Тому вчителі ліцею вдало продемонстрували прийоми та методи навчання спілкуванню.   

Під час тренінгу педагоги ознайомили присутніх гостей з особливостями навчання учнів комунікативних навичок, якими вони повинні оволодіти для вільного спілкування мовою.   

Говоріння - ключ до успіху в будь-якій сфері діяльності. Саме тому більша частина тренінгу була присвячена обговоренню труднощів, які виникають під час оволодіння  іноземною мовою в цілому та шляхів подолання цих перешкод.    

Присутні гості поринули в іншомовну атмосферу , обговорили найбільші виклики пов'язані з навчанням говоріння та знайшли шляхи подолання мовних бар'єрів у здобувачів освіти.   Зустріч була продуктивною, змістовною та залишила приємні враження. Усі  присутні змогли отримати безцінний досвід та задоволення від спілкування.

вчителі англійської мови Орленко Наталія та Філь Ганна

 

Web Analytics
monarchy-univalent