Середа, 22 листопада 2023 21:56

Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

У цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров'я нації» поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров'я населення засобами фізичної культури й спорту, формування у громадян України потребу у фізичному самовдосконаленні.         

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна економічна криза, військові дії активізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного й соціального здоров'я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їхніх взаємин з довкіллям.

Актуальним залишаються питання оцінювання досягнень учнів на уроках.  З метою формування позитивного ставлення учнів до занять  та підвищення рівня їхньої рухової активності, оцінювання навчальних досягнень має бути особистісно-зорієнтованим за допомогою відповідних систем оцінювання.

Оскільки сьогодні урок фізичної культури має бути спрямованим на оздоровлення, оцінювання передбачає врахування насамперед особистих досягнень учнів протягом семестру та навчального року; систематичні відвідування ними уроків; активності роботи на уроках фізичної культури; зайнятості в позаурочний час у спортивних секціях, святах, конкурсах; участі у змаганнях шкільного, районного, міського, республіканського рівнів. Щоб максимально врахувати відповідність навчальних досягнень окремого учня вищезазначеним критеріям, учителю варто застосовувати різноманітні системи нарахування бонусних балів. Зазначимо, що освітній заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з  місцевими органами управління освітою.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 до інших систем оцінювання може належати рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для учнів:

-       підвищення мотивації;

-       розширення індивідуальних можливостей;

-       підвищення об’єктивності оцінювання;

-       градація значущості балів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

  1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

  2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

  3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

  4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблені для кожного року вивчення. Контрольні нормативи є орієнтовними.

Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08. № 371.

 Отже, кожен учень може отримати накопичувальну кількість балів за рахунок виконання навчальних нормативів, наприклад 7 чи 8 балів та певну бонусну кількість балів завдяки особистим досягненням, систематичності, активній роботі під час навчального процесу, зайнятості у спортивних гуртках , секціях та участі в змаганнях різних рівнів. Відповідно до такої системи критеріїв оцінювання учитель може виставити тематичну оцінку вище, враховуючи не лише оцінки за виконання нормативів, а й вищезазначені показники (бонусні бали). Особливу увагу при оцінюванні досягнень учнів слід приділити особистим досягненням учнів протягом навчального року. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на  певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1 – 2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

 У підготовчій медичній групі засвоєння програмного матеріалу має бути поступовим процесом і проводитися за умови виключення окремих рухових дій та вправ, що пов’язані з обмеженням максимального фізичного навантаження учнів. Оцінювання має проводитися диференційовано. Суть такого підходу полягає в тому, що учні підготовчої групи отримують бали на уроці за теоретичні знання, правильне технічне виконання рухових дій, ступінь сприйняття набутих умінь і навичок.

Учні, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, обов’язково повинні відвідувати основні уроки фізичної культури і виконувати щадний руховий  режим та не протипоказані їм вправи. Оцінювання таких учнів за урок, тематичну, семестр, навчальний рік повинно мати категорію «зараховано».

Боровик В.В., Руденко О.М., учителі фізичної культури

Прочитано 263 разів
Web Analytics
monarchy-univalent