• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Технології формування соціально компетентного здобувача освіти на уроках англійської мови шляхом упровадження дистанційного навчання в умовах реформування профільної освіти
Вівторок, 15 листопада 2022 09:48

Технології формування соціально компетентного здобувача освіти на уроках англійської мови шляхом упровадження дистанційного навчання в умовах реформування профільної освіти

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Стан сучасної освіти, тенденції її розвитку, реформування старшої профільної школи потребують нових підходів до розвитку освітнього середовища.  Основна мета вчителя – вибрати такі методи і форми організації освітнього процесу, які оптимально відповідатимуть поставленій цілі.

Постійний суспільний розвиток висуває нові вимоги до сучасної особистості. Прискорюваний ритм й динаміка життя, комплексні завдання вимагають розвитку нових якостей особистості: мобільності, креативності, здібності самоконтролю й саморегуляції. Суспільству потрібна людина, яка самостійно мислить, вміє ставити перед собою соціально-значимі цілі, проектувати шляхи їх досягнення, прогнозувати результати.

Провести сучасний урок іноземної мови із застосуванням технологій  означає створити такі комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, навчиться бути демократичним, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити.

Особливе місце в гарантуванні доступу до освіти посідає дистанційна форма навчання, яка дає можливість зберігати постійний інтенсивний зв’язок між учнем і вчителем, передавати значний обсяг інформації за допомогою нових технологій (зокрема, аудіо- та відео лекції), забезпечувати представлення виконаних завдань на доступних для всіх учасників навчального процесу ресурсах.

Дистанційна освіта надає здобувачам освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає можливості для творчого самовираження, сприяє розвитку навичок XXI століття, а саме бути гнучким й конкурентоспроможним, що є дуже важливим для здобувачів освіти старшої школи. Використання комп’ютерних технологій таробота в мережі Інтернет лише допомагаютьзробити урок привабливим та сучасним, а такожспрямувати вивчення та презентацію матеріалуу творчий спосіб.Спираючись на комп’ютерні технології, вчителі іноземної мови розширюють можливості навчального процесу за допомогою використання мультимедійних презентацій, створення інфографічних схем, тематичних плакатів до уроків в освітньому процесі.

У своїй педагогічній діяльності застосовую такі технології: розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, модульного навчання, методу проєктів.

У межах освітньої технології розвитку критичного мислення є безліч технологічних прийомів. Комбінуючи ці прийоми, вчителі можуть адаптувати урок до конкретного матеріалу і до рівня розвитку учнів. На стадії «Виклику» можна  застосувати такі прийоми: парна чи групова мозкова атака, складання асоціативних полів, тощо. На стадії «Реалізації» можна застосовувати таблиці «Так-Ні». Під час заключній стадії «Рефлексії» вчитель може комбінувати вищезгадані прийоми, і навіть звернутися до підбиття підсумків, обговоренню результатів, повернутися до початку уроку, до проблеми й перевірити, чи знайшли вони своє рішення.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставини та відповідної ситуації. Для здобувачів освіти старшої школи розігрування таких ситуацій є доречним під час вивчення теми «Професія», «Технології», «Глобалізація», тощо.

Учитель може диверсифікувати типи уроків в процесі навчання з комп’ютерною підтримкою: урок – конференція, урок – презентація, бінарний урок, урок – екскурсія, комбінований урок, урок контролю та корекції знань, урок удосконалення знань та вмінь. За такої інтерактивної моделі навчання учень та вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Здобувачі освіти розуміють, що вони роблять, рефлексують щодо своєї навчальної діяльності. Вибудовується навчальний процес за умови постійної активної взаємодії всіх учнів групи/класу. Відбувається взаємонавчання: учні залучені до колективної, групової роботи. Форми практичної роботи вчителя сприяють підвищенню мотивації навчання та пізнавальної активності здобувачів освіти як за рахунок різноманітності видів роботи, так і за рахунок моделювання життєвих ситуацій реального використання англійської мови.

Використання технології творчих, ігрових, інформаційних, практико-орієнтованих та дослідницьких проектів сприяють формуванню навичок самостійної діяльності, самоконтролю та самокорекції здобувачів освіти, розвитку критичного та творчого мислення, пошуку інформації у мережі Інтернет, спонукає учнів до створення та захисту проєктів за різними напрямками.

Дієвими онлайн платформами та ресурсами на уроці англійської мови є: GoogleWorkspaceforEducation, Zoom, Skype, GoogleHangouts, GoogleClassroom, Prezzi, Canva, PowerPoint, 24 EasySteps, BritishCouncil, TED, НаУрок, Learningapps; Quizlet, Kahoot, EdEra, Prometheus, Animoto та інші.

Використання сучасних технологій не тільки оживляє і урізноманітнює учбовий процес, а й відкриває більші можливості для розширення оглядових рамок, без сумніву, несе у собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізація навчання.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Використання інтерактивних методів на уроках з англійської мови. [Електронний ресурс]. –http//www.uchil.net/?cm-41016

  2. Проектна технологія в  основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови // Х.: Вид. група «Основа», 2008.

  3. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003.- 296с.

  4. Thecharacteristicsofprojectwork //  English. – 2004. - № 12

                                                                               

 

Надія Кресан

учитель англійської мови

Прочитано 119 разів
Web Analytics
monarchy-univalent