Правила конкурсного приймання

до Ніжинського  ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя в 2018 році 

 1. Загальні положення

1.1 Правила конкурсного приймання до Ніжинського  ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя у 2018  році складені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 19.06.2003 р. №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N778 та Статуту Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 26.12.2016 № 2-19/2016.

1.2 Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради  Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (далі – ліцей) у 2018 році приймає учнів за суспільно-гуманітарним та природничо-математичним напрямами в такі класи:

• лінгвістичний (предмети, на вивчення яких збільшено кількість навчальних годин понад встановлений державний мінімум – українська мова та література; профільний предмет – іноземна (англійська або німецька) мова (основна), історія України);

• історичний (предмет, на вивчення яких збільшено кількість навчальних годин понад встановлений державний мінімум – правознавство або іноземна мова, українська мова; профільні предмети – історія України та всесвітня історія);

• математичний (предмети, на вивчення яких збільшено кількість навчальних годин понад встановлений державний мінімум – фізика або іноземна мова, інформатика, українська мова, профільні предмети – алгебра, геометрія);

• природничий (предмет, на вивчення яких збільшено кількість навчальних годин понад встановлений державний мінімум - українська мова; профільні предмети – біологія, хімія) 

1.3 З метою задоволення освітніх потреб учнів, розширення можливостей профільного навчання шляхом поєднання різних профілів, апробації нових моделей профільного навчання ліцей залишає за собою право створення динамічних профільних груп в межах одного класу. У таких випадках визначення профільних предметів та тих, на вивчення яких збільшено кількість навчальних годин, здійснюється адміністрацією з урахуванням потреб учнів.

1.4 Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.5 Приймання учнів до ліцею здійснюється на загальних або пільгових умовах. Підставою для надання пільг можуть бути лише навчальні досягнення учнів. Соціальних пільг для вступників ліцей не надає.

1.6 У конкурсному відборі можуть брати участь дев’ятикласники незалежно від місця проживання. 

1.7 До конкурсного відбору не допускаються учні, які

• у свідоцтві про базову загальну середню освіту мають оцінки низького і середнього рівня (1-4 бали) з будь-якого предмету

 •у свідоцтві про базову загальну середню освіту мають оцінки низького і середнього рівня (1-6 балів) з профільного предмету.

Винятком можуть бути учні, які

• вступають до лінгвістичного класу (німецька мова),

• мають значні досягнення з профільних предметів (оцінки високого рівня (10-12 балів) у свідоцтві про базову загальну середню освіту, перемоги у навчальних конкурсах тощо). 

• за умови здійснення додаткового набору

У таких випадках рішення про допуск до конкурсних випробувань приймає Приймальна комісія.

1.8 Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового статусу, віросповідання.

 

2. Організація конкурсу

2.1 Правила  конкурсного  приймання  оголошуються не пізніше 

ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів 

проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті ліцею (liceum.ndu.edu.ua). Крім того, зміст  оголошення  доводиться  до  відома населення через місцеві засоби масової інформації. 

2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні  ліцею та на сайті ліцею оголошуються Вимоги до вступних випробувань. 

2.3 Випробування  для вступу до ліцею проводяться у червні-липні. За  наявності  вільних  місць  допускається  додаткове конкурсне приймання  у серпні.  

2.4 Для проведення конкурсних вступних випробувань у ліцеї створюється Приймальна комісія, склад якої затверджується директором  ліцею. До складу Приймальної комісії включаються: 

• голова; 

• заступник голови; 

• відповідальний секретар; 

• заступник відповідального секретаря; 

• рада Приймальної комісії;

• робоча група по прийому документів

• предметна комісія з англійської мови

• предметна комісія з німецької мови

• предметна комісія з української мови

• предметна комісія з математики

• предметна комісія з фізики

• предметна комісія з біології

• предметна комісія з хімії

• предметна комісія з історії

• предметна комісія з правознавства

• робочі групи по проведенню випробувань

• апеляційна комісія

• психолог

2.5 Головою Приймальної комісії є директор ліцею або його заступник. 

2.6 До складу Приймальної комісії можуть входити вчителі ЗНЗ міста, методисти ММК, викладачі НДУ ім. М.Гоголя, представники Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області.

2.7 Науково-методичну допомогу в організації вступних випробувань здійснює Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 

 

3.  Прийом документів

3.1 Заяву про вступ до ліцею подають до Приймальної комісії батьки вступників або особи, що їх замінюють. У заяві: 

• вказують обраний напрям підготовки

• надають відомості про батьків або осіб, що їх замінюють 

• повідомляють інформацію для встановлення контактів із вступником (домашню адресу, контактні телефони тощо) 

• дають згоду на сплату благодійних внесків, за рахунок яких частково здійснюється фінансово-господарська діяльність ліцею, зокрема оплата оренди рухомого та нерухомого майна

• підтверджують ознайомлення із порядком повернення документів у разі незарахування вступника до ліцею

3.2. До заяви додаються:

• документ про освіту 

• медичну довідку за формою 086-У

• довідку про щеплення 

• у разі потреби заняття фізичною культурою в спеціальній або підготовчий групі,  звільнення від занять – довідку ЛКК)

• фотокартки розміром 3х4 см (для хлопців - 6 шт, для дівчат – 3 шт.)

• копію паспорту з Витягом з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання

• копію ідентифікаційного коду

• файл

3.3. Для подачі заяви батькам вступників або особам, що їх замінюють, потрібно мати документ, що засвідчує особу.

3.4. До Приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів, їхні навчальні або творчі досягнення. 

3.5. Кількість класів, для вступу до яких можна подавати заяви, не обмежена. У випадку, якщо вступник подає заяви для вступу в декілька класів, він додає до них один комплект документів.

 

4. Проведення конкурсу

4.1 Конкурсними випробуваннями є співбесіда і екзамени.

4.2 Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводить комісія в усній формі, визначаючи:

• рівень знань з пріоритетних предметів

• загальний рівень освіченості вступника

• його навчальні досягнення

• ступінь психологічної підготовки до навчання в ліцеї

4.3 Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові   в день її проведення.

4.4 Екзамени проводяться у письмовій формі. 

4.5 Для вступу до ліцею необхідно скласти екзамени, відповідно до нижчеподаного списку:

до лінгвістичного  класу - з англійської або німецької та з української мови;

до історичного класу – з історії України та правознавства або іноземної мови;

до математичного класу - з математики та фізики або іноземної мови; 

до природничого класу - з біології та хімії. 

4.6 У разі створення динамічних профільних груп предмети для екзамену визначаються Приймальною комісією.

4.7 Вимоги та завдання для вступних випробувань розробляються відповідними методичними об’єднаннями вчителів ліцею і викладачів НДУ ім. М.Гоголя, затверджуються директором за  погодженням із Управлінням освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області.

4.8 Зміст вступних випробувань відповідає навчальним програмам основної загальноосвітньої школи.

4.9 Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом ліцею. На листках не допускаються будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.

4.10 Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, мобільні телефони та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) він відсторонюється від участі у випробуваннях і втрачає право на вступ до відповідного класу ліцею.  На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення і час. Апеляції з питань відсторонення від випробування за вищевказаними причинами не приймаються.

4.11 Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку до моменту зарахування учнів, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

4.12 Особи, які не встигли за час письмового випробування повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

4.13 Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

4.14 Результати оприлюднюються не пізніше трьох днів після проведення випробувань.

4.15 Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу. 

4.16 Результати  конкурсних  випробувань (у   тому   числі співбесіди) оформляються   у   вигляді  протоколів (іспиту, перевірки письмових робіт, співбесіди, відкритого голосування за результатами співбесіди).

4.17 Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

 

 5. Пільги при вступі

5.1 Учасники міжнародних олімпіад, III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, переможці II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін поточного року зараховуються до ліцею без вступних випробувань за умови, якщо предмет, з якого учень має досягнення, відповідає  профілю класу згідно з нижчеподаними даними:

• лінгвістичний – українська мова і література, іноземна мова;

• історичний – історія, правознавство;

• математичний – фізика, математика, інформатика;

• природничий – хімія, біологія, географія.

5.2 Учасники II-III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України поточного року зараховуються до ліцею без вступних випробувань за рішенням Приймальної комісії.

5.3 Переможці II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери навчальних конкурсів та турнірів (Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, інтелектуальних змагань тощо), переможці II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів, що не відповідають профілю класу,  можуть бути зараховані до ліцею без вступних випробувань за рішенням Приймальної комісії.

5.4 Особи, які мають свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою поточного року, мають право вступу до ліцею за результатами співбесіди.  Якщо за результатами співбесіди учень не отримує рекомендацію до зарахування, він може брати участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

5.5 За умови рівної кількості балів перевага при зарахуванні надається учням-учасникам предметних олімпіад,  учням, які мають вищі оцінки з профільних предметів у документі про освіту, учням, які мають інші навчальні досягнення. Питання про зарахування у таких випадках вирішується Приймальною комісією.

5.6 Пільги при вступі для вступників до динамічних профільних груп визначаються Приймальною комісією.

 

6. Умови апеляції

6.1 Якщо батьки вступників або особи, які їх замінюють, не згодні з результатами конкурсних випробувань, вони можуть звернутися до голови  комісії з апеляцією.

6.2 Апеляція подається протягом двох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом двох днів із дня її подання.

6.3 Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором ліцею за погодженням з Управлінням освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області.

6.4 Зауваження до рішення конкурсної комісії повинні бути конкретними та висловлені у письмовому вигляді. Зміна рішення конкурсної комісії у частині, що не визначена для розгляду апеляції, не допускається.

6.5 Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

6.6 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області, що створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним. 

 

7. Порядок зарахування

7.1 Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. 

7.2 Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання. 

7.3 Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але зарахування до ліцею відбувається лише при наявності  документа про освіту в оригіналі.

7.4 Після видачі наказу про зарахування отримання вступником документа про освіту в оригіналі можливе лише при умові відрахування його зі складу учнів ліцею в установленому порядку (при умові подачі відповідної заяви та довідки про навчання в іншому закладі).

 

8. Контроль за проведенням вступних випробувань

8.1 Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 19.06.2003 р. №389. 

8.2 Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за результатами вступних випробувань покладається на Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області.

8.3 При порушенні вищевказаної Інструкції або Правил конкурсного приймання рішенням Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Web Analytics
monarchy-univalent